SAMSON HAMENTASHEN 

rodokmen

SAUVIGNON HAMENTASHEN - "BULISTA"

              

SUNSHINE HAMENTASHEN - "ČUŇAS"

         

SALOME HAMENTASHEN 

    

SAMBA LULU HAMENTASHEN - "RŮŽENKA

    

SEMIRAMIS HAMENTASHEN - "AMÁLKA"